<th id="ek2v0"></th>

     1. <nav id="ek2v0"><sub id="ek2v0"><address id="ek2v0"></address></sub></nav>

      1.  当前位置:机械设计学院 > UG CAM数控加工应用教程
        

       UG CAM数控加工应用教程

       8976次 12条 13次
       讲师:陈荣
       课级:中级提高
       时长:12.8小时
       单价:¥459元 助学价:¥159元 我要单买
       年会员:¥1600元/年 今日促销:¥399元 机械设计学院所有教程免费学
       分享到:

         本教程以UG NX9.0为载体,全面系统的介绍UG CAM在数控编程中应用。教程内容从简单到复杂,从基础导入到实例编程应用。通过详细的解说与演示,系统介绍UG CAM各个加工工序子类型,包括平面铣,型腔铣,等高轮廓铣,固定轴曲面轮廓铣等等。本教程同时注重实用性,针对每一个工序类型,都有相应的操作实例演示,易学易懂。通过下载附件练习文件,跟着视频中的步骤演练,完全可以轻松掌握UG-CAM的应用。

       本教程共分为五大章:
       第一章 UG数控编程基础导引
         主要介绍数控加工编程的一些基础知识,以及UG-CAM加工软件界面介绍,工序导航器,刀具,几何体,坐标系等的介绍。
       第二章 平面铣
         主要介绍平面加工工序的应用及参数设置,以及钻孔工序及文字加工工序的介绍。

       平面铣

       第三章 型腔铣和等高轮廓铣
         主要介绍型腔铣和等高轮廓铣工序的应用及参数讲解,以及应用范围。并通过实例来演示操作。

       型腔铣

       第四章 固定曲面轴轮廓铣
         主要介绍固定轴曲面轮廓铣的应用及参数设置。重点介绍驱动方法的选择与设置。以及清根及曲面刻字工序的介绍。

       曲面铣削

       第五章 后处理及加工模板定制
         主要介绍如何生成机床可用的NC代码,以及如何使用加工模板及定制模板。

       NC后处理

       第六章 综合加工案例演示
         主要演示塑胶凳下模仁的加工编程过程。对上述知识的串联与演练。

       加工案例

        
       UG数控编程基础导引
       数控加工及数控加工编程软件概念、数控编程师需具备的知识和能力、UG版本发展介绍。
       本节主要介绍数控编程的基本知识,包含铣削基本概念, 数控铣削设备及工艺范围,数控铣削刀具及工艺特点以及常用夹具。
       本节主要介绍UG界面的基本操作以及UG编程环境界面介绍及常用界面设置方法
       本节主要介绍工序导航器的应用,包括工序导航器对话框介绍,在工序导航器中切换程序视图、机床刀具视图、加工方法视图及加工几何体视图,工序导航器的应用。
       本节介绍刀具,几何体的定义,主要包括创建定义加工的四类节点基本信息;刀具创建方法(自定义、刀库调用)以及加工几何体的创建(workpiece)和定义。
       本节主要介绍UG中的坐标系,主要包括 绝对坐标系、参考坐标系、已存坐标系, 工作坐标系以及 加工坐标系及其应用。
       平面铣
       本节主要介绍,底壁加工工序,平面铣削模板概述,最后通过实例演示底壁加工工序的创建过程及 NC助理的使用。
       本节主要针对底壁加工工序选项进行讲解,主要包括:几何体选项卡各选项,刀具选项,刀轴选项,刀轨设置的重点选项,操作选项等。
       切削参数主要是对刀具切削路线进行更精确的设置,本讲内容包括:1.策略;2.余量;3.拐角;4.连接。5. 空间范围;6.更多各选项卡内容的介绍、设置及使用。通过创建型腔粗、精加工工序实例演示了这些选项在实际加工中的使用。
       本节主要介绍底壁加工工序非切削移动参数。非切削移动主要是设置在切削过程中起着辅助切削作用的进退刀方式、抬刀、避让等,主要包括包括:1.进刀;2.退刀;3.起点/钻点;4.转移/快速。5. 避让;6.更多等各选项卡。通过工序实例演示了重点选项在实际加工中的使用。
       本节主要内容包含平面铣工序简介及创建平面铣工序过程。首先对平面铣工序工艺对象平面铣工序特点进行了介绍,然后通过实例具体讲解了平面铣工序创建过程,重点介绍了部件边界、毛坯边界以及切削层的各选项的含义设置方法。
       本节主要内容包含平面铣两个综合案例工序的创建过程。首先介绍了两个工件的结构特征及工艺安排,然后讲述了针对不同的零件结构特征怎么快速的创建平面铣工序的加工边界,以及借用粗加工工序创建底面及壁的精加工工序的方法。
       本节主要介绍点位加工--钻孔,首先介绍点位加工的相关知识,然后详细介绍 钻孔工序的子类型及 钻孔工序对话框的相关参数选项设置。
       本讲通过法兰盘钻孔工序的创建,介绍UG中定位孔、通孔、盲孔、沉头孔、倒角加工工序的创建过程及注意事项。重点讲解了孔几何体的选择、循环参数的设置以及循环参数组的使用。
       本讲讲述了文字加工的分类及加工步骤、方法。重点介绍了平面文本加工的两种方式:用文字平面文字加工工序子类型加工单线条文字和用平面铣子工序加工艺术文字。
       型腔铣和等高轮廓铣
       本节内容主要讲述曲面铣削模板工序子类型和型腔铣简介,重点介绍型腔铣工序的创建以及型腔铣几何体的设置。
       本节内容主要介绍等高铣削切削层及切削层参数的设置和等高铣削工序子类型切削参数的新增选项。
       本节主要介绍型腔铣二次粗加工的三种方法:1.使用参考刀具;2.使用3D IPW;3.使用基于层的IPW,通过实例演示了这些方法的使用,并总结以上几种方法的适用范围、优缺点等。
       本节主要介绍型腔铣表面精加工的两种方法:1.型腔铣的轮廓加工;2.等高轮廓铣(深度轮廓加工)。通过实例演示这些方法的使用过程及参数设置,并总结其优缺点。
       本节主要介绍等高铣削中的参数设置:1.层间进退刀的设置及各种方式的应用范围;2.合并距离介绍;3.最小切削长度介绍;4.延伸刀轨各选项的含义及应用。
       固定轴曲面轮廓铣
       本节主要内容包括:1.固定轴曲面轮廓铣简介;2.曲面铣削原理;3.演示创建曲面铣削工序步骤;4.驱动方法介绍;5.投影矢量介绍。
       本节主要介绍了固定轴曲面轮廓铣中区域驱动方法。包括:1.投影矢量切削区域的选择;2.区域驱动方法参数讲解;3.区域驱动方法使用范围;4.区域驱动方法与等高加工在实例中的配合使用。

       本节主要介绍了固定轴曲面轮廓铣中边界驱动方法。包括:1.驱动几何体与投影矢量;2.边界驱动方法参数讲解;3.边界驱动方法与区域铣削驱动方法的区别。

       本节主要介绍清根方法。包括:1.面铣方法;2.型腔铣方法;3.参考刀方法;4.等高轮廓铣方法;5.曲面驱动方法;6.边界驱动方法;7.径向驱动方法。重点介绍径向驱动方法在清根及高曲率曲面精加工的应用。

       本节主要介绍了固定轴轮廓铣中的清根驱动方法及陡峭区域与非陡峭区域不同切削模式的运用。最后通过典型案例学习和深化这些知识要点。

       本节主要介绍了曲面刻字的两种方法:1.轮廓文本方法,2.固定轴曲面轮廓铣中曲线/点驱动方法。在第2种方法中讲解了怎么从外部导入CGM文件作为驱动几何体。

       后处理及加工模板定制

       本节第一部分内容介绍了后处理的概念及UG中后处理的步骤,第二部分介绍了利用UG的后处理构造器定制一个三轴数控铣床后处理(控制系统:FANUC)器的过程。

       本节主要讲述了使用定制加工模版的3方法:1.使用加工向导,2.使用模型部件,3.使用自定义加工模板。并详细介绍了自定义加工模板的方法及步骤。

       综合加工案例演示

       本节以塑料凳下模仁的加工为例,演示了整个加工过程。包括加工的工艺路线安排、工序子工序的衔接及创建、后处理等内容和步骤。

        
       陈荣 主攻:数控加工 简介:拥有十七年数控加工经验,曾任航天科技集团公司四院四十四所任数控车间技术主任,陕西广播电视大学理工部任机电教研室主任。参与过的项目有:涡轮叶片精铸模具型腔反变形优化设计技术,发动机涡轮叶片、叶轮精铸一体化技术研究。著作有 《UG NX4数控加工实例精解》,《UG NX4 工程应用教程(中文版)》。
        
       • 平面铣
       • 平面铣
       • 平面铣
       • 平面铣
       • 平面铣
       • 平面铣
       • 平面刻字
       • 型腔铣和等高轮廓铣
       • 型腔铣和等高轮廓铣
       • 型腔铣和等高轮廓铣
       • 型腔铣和等高轮廓铣
       • 型腔铣和等高轮廓铣
       • 型腔铣和等高轮廓铣
       • 型腔铣和等高轮廓铣
       • 型腔铣和等高轮廓铣
       • 型腔铣和等高轮廓铣
       • 曲面铣削
       • 曲面铣削
       • 曲面铣削
       • 曲面铣削
       • 曲面铣削
       • 曲面铣削
       • 曲面铣削
       • 曲面铣削
       • 后处理
       • 后处理
       • 综合案例演示
       • 综合案例演示
       • 综合案例演示
       • 综合案例演示
       • 综合案例演示
       • 综合案例演示
       • 本套教程单价:¥459元 助学价:¥159元 
       • 机械设计学院年会员:¥1600元/年 今日促销:¥399元 可学习所有教程+新增教程 
       • 本学院已有32 套教程 总计 377 个小时 查看详情

       学员评价 鼠标移到评论上可暂停滚动

        • 木子茶
         对我来说,去实体培训班的费用是比较高的,也受时间地点的限制。在勤学网学习就比较自由,费用也相对少很多,课程经过剪辑化繁为简,学习效率更高,是工作之余提升的好网站。
         站在你左边
         买了勤学网的课程以后,受益很大,比在学校学习的内容更贴近实际工作,有疑问的时候,老师能耐心解答,在这样一个良好的环境下,我相信自己能越学越好。
         蓝方
         在勤学网学习有段时间了,感觉确实很棒,讲课的老师本身就是设计大师,传授经验毫无保留,好多好多的干货啊,花这点儿钱,实在是太值了!绝对行业的良心!
         我爱机器猫
         在网上学过很多教程,免费的收费的,相比之下,勤学网的教程是最系统专业的,从完善的基础理论到丰富的高端案例实战,能一站式满足我的学习需求,省心省力。
        • 大海的鱼
         我本来准备辞掉工作去大城市参加培训班的,现在有了勤学网,不用辞掉现在的工作,也免去了高昂的学费和食宿费,还学到了更尖端的课程,实在太好了!
         繁星点点
         在勤学网学习非常灵活自由,随时登录随时学习,没有观看次数限制,课程精编高效,让我用最少的时间学习到最有用的知识。
         黑羽
         加入勤学网后感觉就像捡了个宝,这里的教程完全勾起了我的学习欲望,吸引着我不停地学习,这种每天都在快速进步的感觉真是好!
         火烈鸟
         与网上大部分只讲软件基础应用的教程不同,勤学网的教程延展性很强,很多教程直接深入商业案例,能学到最前沿的案例实操经验,学起来很过瘾。
        • 暗之天使
         勤学网的教程非常清晰,课程剪辑很好,知识点衔接有序,学习过程中还有问答环节,学起来生动有趣,收效甚快。
         一生何求
         比去培训班省钱,而且还能按照自己的时间和进度去安排学习,教程也很牛,帮上我大忙了。
         秋天的风
         我是完全零基础,但感觉勤学网的教程很合我的胃口,课程由浅入深,富有逻辑性,学起来轻松自如。感谢勤学网,让我实现设计师梦想变得如此容易。
         与或非
         课程安排很有针对性,很多都是实战教学,市面上是很少看到这么实用的教学内容的,老师授课也很有经验,非常适合设计师们自我修炼。
        • 莉莉雅
         购买之前担心内容与宣传不符,所以问了很多问题,客服一直非常耐心地解答??戳丝纬叹醯媚谌荼冉樯艿幕狗岣?,老师讲得好,案例多,视频高清,音质好。对勤学网很满意。
         棒棒糖女孩
         勤学网的教程非常实用,针对性也很强,能学到实实在在与工作相关技巧,快速提升自己的竞争力。
         Dr熊
         根据我多年工作和学习经验推测,勤学网绝对是全网性价比最高的学习网站,学习模式、课程质量、服务态度都没得说,大力支持!
         龙海
         在勤学网到了很多高级技法,众多设计大师的先进设计理念和经验给我许多启发。现在做设计感觉思路更广,灵感也更丰富,作品更加有feel了。

        我们都在勤学网换一组查看更多评论>>

        faketree:

        我是园林专业学生,感觉四年大学下来只混了个文凭,专业相关的东西真的没学到什么。 毕业之后...[更多]

        nier337:

        开始接触设计很迷茫,眼高手低的感觉!有时候脑海中迸发出一些灵感却不知怎么有效的整合记录下来...[更多]

        chenxuan:

        以前在学校读书的时候学的是风景园林专业,软件没怎么练好,CAD那些都只会基本操作,后来刚毕...[更多]

        tengteng:

        我是环艺专业的一名大学生,在大学里总是感觉学不到自己想要的东西,之前一直报培训班学习软件和...[更多]
        购买了该教程的同学
        longfar
        编程教研室
        yjszkw
        moulunrong
        1989xuyu
        Mrleo92
        xuli19698
        upin178
        lei0401ban
        XJX16998
        啊超超
        布鲁斯基
        刘皓丞
        702148259
        林文周
        曹者
        jj121199
        che1984
         
        您可能感兴趣的课程
         
        讲师:陈旭东
        4295次19条4次
         
        讲师:蒋忠
        6323次25条6次
         
        讲师:罗钦林
        6410次16条14次
         
        讲师:奉远财
        34632次34条29次
         
        讲师:蒋忠
        8693次30条8次
         
        讲师:陈荣
        8976次12条13次
         
        讲师:刘军华
        8583次25条7次
         
        讲师:周帅军
        17353次14条22次
         
         
        800135999

        <th id="ek2v0"></th>

           1. <nav id="ek2v0"><sub id="ek2v0"><address id="ek2v0"></address></sub></nav>

            1. 瑞祥祥云瑞祥祥云网址 2324www.com | p888good.com | www.13555a.com | www.095588.com | www.hj4888.com | www.07163m.com | 38244v.com | www.704905.com | 78666f.com | www.444230.com | www.71399v.com | www.7830u.com | www.895020.com | jiuzhoukefu.com | www.0270p.com | 55331pp.com | www.5719v.com | 3049c.com | www.10999g.com | ylzz4441.com | www.06820a.com | 29918h.com | www.dzj0660.com | 61320044.com | www.4996nj.com | 3616g.com | www.rgcp555.com | 2019.gw | www.799666q.com | tyc22456.com | www.5504w.com | 1427.com | www.7893.com | gg4119.com | www.0622qqq.com | b82365.com | www.88553.com | 15512.com | www.38138g.com | 3846nn.com | www.5099yy.com | 5003ppp.com | www.5981z.com | 5446p.com | www.bwin930.co | jbb49.cc | www.984703.com | 20055599.com | www.5xcu.com | www.8694w.com | www.230635.com | www.333423.net | 433.com | www.dzh1133.com | p8883.com | www.720799.com | 66300.com | www.97828l.vip | 2142288.com | www.09991.cc | www.d27229.com | 7196t.com | www.jinsha88.net | vv00558.com | www.2997771.com | dsdh2.com | www.6364p.com | www.8124i.com | www.348077.com | www.59503.com | JS1388b.com | www.00772y.com | 66300vip25.com | www.0889888.com | 1479u.com | www.431128.com | www.88399c.com | 00228.com | www.742588.com | 411yh.com | www.701250.com | www.e3838.com | hrbkldt.com | www.110503.com | 253504.com | www.666407.com | www.vn95500.com | 6033n.com | www.68365u.com | feicai0913.com | www.622703.com | www.78221g.com | 19991f.com | www.37266m.com | www.81866t.com | wb8.com | www.082js.com | 4018mm.com | www.axc2.com | www.618msc.com | 6175gg.com | www.11201.cc | www.hg7644.com | so1111.cc | www.3155hd.com | www.854556.com | www.50064v.com | www.04567x.com | 4647x.com | www.689632.com | www.521138.com | 495.gg | www.88yfa.com | www.335666.com | swtyddd.com | www.2109b.com | www.g0518.com | sbo333.com | www.6539w.com | www.fbs333.com | 51133zzz.com | www.494969.com | www.47727.net | 2543003.com | www.99djcp.com | www.89677z.com | 3544w.com | 518cp-1.com | www.3398744.com | www.yinhecc99.com | 9737qq.me | www.50054g.com | www.3000hm.net | 350833.com | www.968566.com | www.85857l.com | drcp666.com | www.202403.com | www.06387777.com | www.7893w43.com | 36401199.com | www.591015.com | www.9737ww.me | 37570q.com | 11112007.com | www.8499g.com | www.hp5868.com | 80368ll.com | 4116d.com | www.37377l.com | www.tai55.com | 3679jj.com | www.517844.com | www.o2894.com | www.hg888.la | 32666l.com | www.346377.com | www.0600g.cc | www.70088444.com | ued.bet | 61652c.com | www.66653z.com | www.hg281.com | 444000vvv.com | js8880.com | www.71399g.com | www.ks8884.com | 332229.com | 2805u.com | www.055n.cc | www.19019m.com | 4634455.com | qqq3405.com | www.794918.com | www.http://489633.com/ | www.4972kk.com | 3778bb.com | 5360jj.com | www.50069.com | www.xy048.com | www.a2a444.cc | 0241s.com | www.192733.com | www.2418003.com | www.8882244.com | 036010.com | p86811.com | www.367474.com | www.5953188.com | www.0409.com | www.vns6n6.com | 3568o.com | 943.com | www.x34.com | www.30350u.com | www.334msc.com | 3379aa.com | b1915b.com | www.177741.com | www.71399m.com | www.22vn777.com | www.0621gg.com | 2443b.com | 955.com | 9964n.com | www.959zf.com | www.770309.com | www.www-48789.com | www.yh40.net | 1077kkk.com | t365f.com | 3522r.vip | www.df76.com | www.85144.com | www.5099tt.com | www.ylg424.com | 005495.com | 82365i.com | 0805c.com | www.84499o.com | www.105ak.com | www.087p.com | www.4996yx.com | www.js06888.com | www.4759uu.com | 00773h.com | 11oo8332.com | x48v.com | 272tt.net | www.567306.com | www.33588k.com | www.877579.com | www.120529.com | www.k0678.com | www.767775.com | yh88135.cc | 5856ll.com | 73657k.com | 76543k.com | www.219553.com | www.sjgc5.com | www.7239y.com | www.8905m.com | www.8313g.com | www.1340a.com | www.54549944.com | www.h7788b.com | xpj66378.com | ff56988.com | 97987-1.com | xc860.top | 52688k.com | 123818.xxx | www.101136.com | www.652918.com | www.ya939.com | www.71399z.com | www.5856889.com | www.y3410.com | www.cn365t.com | www.938u.cc | www.255169.com | www.130031.com | www.3188722.com | www.32126v.net | www.6033w.com | 2820a.com | 3202s.com | 30006c.com | 2757.com | 00005858.com | 5589i.com | 6868sw.cc | 7744ggg.com | u86811.com | wdlywz.com | 496rr.com | 2334vip7.com | b887.xyz | 228888d.com | 2268.com | www.ylg9939.com | www.chun1983.com | www.4107n.com | www.yh8894.com | www.g0041.com | www.311sunbet.com | www.83335k.com | www.330099x.com | www.ylzz6662.com | www.msc353.com | www.hg091.com | www.gssuu168.com | www.19yh7.com | www.55060q.com | www.80188j.com | www.f2894.com | www.pj55713.com | www.42456688.com | www.78700k.com | www.22303.cc | www.700626.com | www.320660.com | vipvip0000.com | xpj71333.com | 57157i.com | hd55331.com | hg1044.com | 8522tttt.com | www.445887.com | www.2888.so | www.333193.com | www.224.com | www.4996tl.com | www.087n.com | www.6832v.com | www.878455.com | www.163910.com | 9103ff.com | 6266123.net | hg10g.com | ylzz2225.com | 63305y.com | www.56520o.com | www.6032888.com | www.7agcpw.com | www.556255.com | www.9989582.com | www.3890u.com | www.620477.com | 5588336.com | 36517.info | 4461t.com | 0080.com | www.hg375.com | www.42msxfpt5.com | www.820042.com | www.83993z.com | www.973320.com | 66300vip10.com | 4036cc.com | 55797q.com | www.85770w.com | www.771671a.com | www.00778c.com | www.ky1004.com | www.853689.com | lswjs568.com | vns00dd.com | 7779y.cc | www.433444a.com | www.yh234a.com | www.hg3222.com | www.586031.com | 33115zz.com | lswjs808.com | www.7754j.com | www.yt7488.com | www.0612h.com | www.7793v.com | www.61233u.com | 4255lll.com | 6fll8.com | www.my1069.net | www.70915.com | www.50051l.com | www.150961.com | bet99979.com | h88990.com | www.1116609.com | www.63606y.com | www.669by.com | 23789.com | 35222cc.com | www.8494o.com | www.twcp03.com | www.23579e.com | www.026350.com | 6340.com | www.63877f.com | www.83568y.com | www.50080j.com | 21vnsvns.com | 866666m.com | www.7830i.com | www.4996km.com | www.fyyy5.com | 226688f.vip | 2649y.com | www.807881.com | www.9422a.com | www.126019.com | 444000c.com | www.717020.com | www.7334h.com | www.55fzc.com | 9359977.com | 7744bbb.com | www.888711.com | www.83993g.com | 00787.com | 56728h.com | www.hg6778.com | www.7239k.com | 87965qq.com | 7742nn.com | www.hg7624.com | www.50026m.com | v1781.com | 2267u.com | www.59505e.com | www.00840n.com | hg1688l.com | 459072.com | www.xpj2006.com | www.813770.com | 52688i.com | www.7025p.com | www.zzw555.com | 1483ff.com | 1788hg.com | www.666629.com | www.6832x.com | w9625.com | www.85770w.com | www.0600c.cc | 6175uu.com | 228888p.com | www.hao500.com | www.721560.com | 3807g.com | www.vns7552.com | www.77801d.com | 0805c.com | www.33355508.com | www.050881.com | by306.com | hgw168g.com | www.054546.com | 80878r.com | 11p1.cc | www.4058c.com | www.196065.com | lwjke.com | www.848777w.com | www.330895.com | 80368nn.com | www.55545g.com | www.511622.com | 45637y.com | www.8967z.com | www.355243.com | uu2649.com | www.696668.com | www.91233u.com | 11989k.com | www.792050.com | 9339999e.com | www.333222g.com | www.ylylc00.com | 123456uu.cc | www.yh8434.com | www.21202y.com | 69444400.com | www.6789wh.com | www.401274.com | 88807v.com | www.y8853.com | 11889193.com | www.e30226.com | www.00840x.com | 4488ggg.com | www.370190.com | www.271051.com | 23066.com | www.55717p.com | 5478m.com | www.57798c.com | www.783709.com | 258702.com | www.8577a.cc | 4379v.com | www.267838.com | www.501207.com | 6655734.com | www.ihg5533.com | 80878l.com | www.hg8359.com | www.rcw8866.com | www.bm445566.com | www.51515k.com | 4025g.com | www.606668.com | 2267x.com | www.xpj6138.com | www.507285.com | www.68666x.com | www.49956z.com | 66093366.com | www.4102j.com | 3938pp.com | www.77731z.com | gcw82.com | www.yh33558.com | www.608986.com | 1259z.com | www.8839m.com | j45638.com | www.961826.com | 4541o.com | www.xj7008.com | w88984.com | www.5596877.com | qy6682.com | www.a7817.vip | 3245777.com | www.hg1161.com | www.43131e.com | www.9679v.com | www.452802.com | www.yh6776.com | www.925073.com | www.86611n.com | www.33czt.com | 8036gg.com | www.9478e.com | feicai0482.com | www.51515c.com | 2677mmm.com | www.50064j.com | 3169u.com | www.33598b.com | 2247ll.com | www.16878j.com | 8827ddd.com | www.055w.cc | 28455.com | www.938751.com | www.yddc06.com | www.652188.com | www.2222558.com | www.315016.com | www.pj6339.com | 1859005.com | www.2kkj.com | 774km.com | www.455361.com | 713348.com | www.qx.cc | 3559bbb.com | www.683158.com | 3301855.com | www.52005.cc | www.369wyt.com | www.586031.com | www.8880165.com | 365wang.com | www.77883344.com | 1654dd.com | www.40288p.com | 54240066.com | www.33997h.com | www.bh33123.com | www.426689.com | www.vns9n9.com | 61653.com | www.1851132.com | 51133q.com | www.52303d.com | www.058msc.com | www.332065.com | www.789238.com | 33998016.com | www.555xx.cc | 3225l.com | www.gyfc2.com | www.tyc357.com | 97799u.com | www.bwinyz06.com | 1407.am | www.3478r.cc | www.00618w.com | 4639966.com | www.89677j.com | 00ss8332.com | www.33fzc.com | www.31399t.com | 73567tg13.com | www.63606j.com | 38851100.com | www.689744.com | www.776777.com | j2857.com | www.tyc44666.com | www.aobo22.com | 97987-5.com | www.5446ii.com | 25288v.com | www.qm26.com | www.d88md01.com | 36401199.com | www.68689k.com | www.19888bet.com | 6245.be | www.4809j.com | 1340.com | 497944.com | www.6687n.com | feicai0457.com | www.533786.com | www.3846w.com | 66136j.com | www.911203.com | www.vns1988.com | 6633477.com | www.66qxc.com | www.31268.com | 563820.com | www.3668w.com | www.z6777.com | 3658766.com | www.081wy.com | www.hg3036.com | 1468xxx.com | www.flcb6.com | www.1118kj.cc | hjcp114.com | www.802865.com | www.99c51.com | 9890598.com | www.303472.com | www.b69096.com | 6245f.com | 3196.com | www.9994331.com | www.777444k.com | 3552o.com | www.2408e.cc | www.js9652.com | emb8578.com | www.330295.com | www.m80288.com | 45460009.com | e1915.com | www.54400q.com | www.hg6058.com | 3846ff.com | www.dcw566.com | www.1308pj.com | www.ao399.com | 876878p.com | www.676zf.com | www.js353535.com | 2290.com | 3552i.com | www.60108f.com | www.41610.com | hb68066.com | www.50080e.com | www.550022.com | www.358888f.com | 8037iii.com | www.324229.com | www.js89t.vip | www.333133n.com | 98955l.com | www.433112.com | www.8905u.com | www.0860r.com | 8344aa.com | www.101372.com | www.68993266.com | www.xpj8337.com | 6665009.com | 168c6.com | www.36166k.com | www.ff811.com | bet3659096.com | 1407e.com | www.901576.com | www.3577.ag | www.7025e.com | 38365w.com | 9789886.com | www.80075p.com | www.063260.com | 48fhyl.com | 8030p.com | www.361929.com | www.093728.com | www.199499.com | 2247c.com | qpby456.com | www.550423.com | www.7240l.com | www.tyc180.com | 66876n.com | 4289y.com | www.331215.com | www.6482v.com | www.h976.com | www.gh0087.com | 66671c.com | 472701.com | www.055u.cc | www.a32031.com | www.k0678.com | 3121y.com | bc678.xyz | www.022190.com | www.39500j.com | www.10999u.com | www.166249.com | 016458.com | 365vip00.win | www.65707u.com | www.00840g.com | www.3116j.com | www.33377799.com | 3434jjj.com | 33432k.com | 4912.com | www.911888.com | www.993957.com | www.rcw88.vip | www.8814e3.com | 7141jj.com | bwinlll.com | 3379qq.com | www.799666aa.com | www.5952122.com | www.662412.com | www.14086622.com | 11228331.com | pp3405.com | 33432c.com | www.068617.com | www.656zf.com | www.hjj11.com | www.314996.com | www.9679z.com | 8742a.com | jjj4165.com | t365j.com | 50000988.com | www.578113.com | www.68689m.com | www.99552.com | www.w948w.com | www.699888.com | www.dfs779.com | 98955t.com | 0015.com | 0824.com | 500000730.com | www.493351.com | www.3479p.com | www.hg4442.com | www.9981331.com | www.511838.com | www.0860m.com | 1119193.com | f5858.com | 3890k.com | 71707h.com | 67888k.cc | 7196ff.com | www.582914.com | www.063wy.com | www.909938.com | www.55676b.com | www.xpj16683.com | www.22cp163.com | www.003344.com | www.58777o.com | www.hg1020.com | 512534.com | v99345.am | 4036333.com | 25288x.com | 2021j.com | 3550f.com | 7686p.com | www.092603.com | www.587639.com | www.938518.com | www.3478f.cc | www.89894x.com | www.5958199.com | www.7920b.com | www.r678.com | www.10999f.com | www.blm139.com | www.xpj2t2.com | www.bet365605.com | www.m1.10500ww.org | 5099aa.com | zhcp85.com | qycp05.com | 2373n.com | 22883f.com | dzhcp4.com | 44hh8332.com | 11474444.com | 8557a.com | a72227.com | 3890q.com | so8888.cc | cp3136.com | 18438b.com | 1634q.com | 28288j.com | cgg666666.com | 22883e.com | 1489f.com | js6444.com | 2649ee.com | 80892h.com | 4775566.com | lll67890.com | 4995r.com | 5219l.com | dd8159.cc | 610829.com | 6261d.com | x2649.com | blh13579.com | www.4123mm.com | www.25673d.com | www.77537f.com | www.k87087.com | www.gf949888.com | www.345567.com | www.c44ww.com | www.4694f.com | www.3983119.com | www.7036d.com | www.9989577.com | www.91233q.com | www.3668m.com | www.946380.com | www.540707.com | dc1103.com | feicai0312.com | 2618q.com | f58955.com | bozhidao.org | 3136mm.com | www.44466638.com | www.0860z.com | www.75hk.com | www.qm8668.com | www.83377t.com | www.0343a.com | www.33598z.com | www.896846.com | www.109317.com | bet365baijiale34.net | 6002f.com | 4018m.com | wlb999.com | www.p2666.com | www.pj990.com | www.18765.com | www.4058i.com | www.93gj03.com | www.5441n.com | www.506293.com | 1077ff.com | 3136dd.com | tt6830.com | www.56733v.com | www.3a332.com | www.081355.com | www.138.net | www.29400.com | www.520935.com | 5443o.com | 5309w.com | bb888855.com | www.21365qq.com | www.3122oo.com | www.2021s.com | www.81678g.com | www.616144.com | 98kbc.com | 7893w19.com | 131www.net | www.692tyc.com | www.607967.com | www.4520033.com | www.lczg8.com | 55818s.com | 6220nn.com | 685555.com | www.00618r.com | www.85857k.com | www.hg0298.com | www.957806.com | 3009s.com | swtyeee.com | qingshaonian.cn | www.xpj3578.com | www.4058hh.com | www.23636n.com | www.96386v.com | 55331vv.com | feicai0532.com | www.bali666.com | www.89677t.com | www.39058.cc | 2jsooo.com | 97789.com | 6002m.com | www.133504.com | www.hg0081.com | www.924177.com | so11.cc | 55797h.com | www.87680f.com | www.8850w4.com | www.50788j.com | 1591.com | j1915.com | www.11hggj.com | www.5504k.com | www.7239w.com | www.50080a.com | 02.bet | www.63877t.com | www.00618e.com | www.37439.cc | 2648.com | g5429.com | www.hg56783.biz | www.83066.com | www.817824.com | 131aaa.net | 7744eee.com | www.068340.com | www.4331s.com | www.111307.com | 86611f.com | www.cp5000e.com | www.33678aa.com | www.860958.com | 12772266.com | 5295l.com | www.o456x.com | www.23636g.com | 2595d.com | feicai0759.com | www.4393.com | www.01822.com | 69443300.com | jk080.cc | www.40042.com | www.77802t.com | qg162.com | 588qqq.cc | www.23277.com | www.97655d.com | 3992535.com | 0033m.cc | www.6003p.com | www.6832t.com | 0057a.com | www.86611u.com | www.16181n.com | www.901591.com | 4066g.com | www.56520t.com | www.86339j.com | www.109026.com | b08199.com | www.807882.com | www.26163p.com | tz22555.com | www.88864400.com | www.5182889.com | www.629012.com | 66681n.com | www.341111.com | www.61233t.com | 61325566.com | www.888476.com | www.79095f.com | www.101282.com | 00773zz.com | www.009suncity.com | www.698505.com | 500000574.com | 7744uuu.com | www.5981a.com | www.399130.com | 9958911.com | www.1389dd.com | www.2109u.com | 655660022.com | www.535msc.com | www.x77789.com | 33115m.com | q689.com | www.8889yh.com | www.96386a.com | 56988.vip | www.1851119.com | www.81233v.com | 11989n.com | www.00778r.com | www.50054o.com | 668cp66.com | www.j063801.com | 2418w.com | 760gg.cc | www.86339t.com | qpby88.com | www.7777wns.com | www.81608q.com | 9420z.com | www.4107i.com | www.25688e.com | 3950d.com | www.xpj1535.com | www.hqcp7.com | 8159u.cc | www.3846j.com | www.332950.com | 123456rr.cc | www.0600o.cc | 7935z.com | www.88807v.com | www.15355y.com | 444000aa.com | www.1299js.com | www.475711.com | 1914222.com | www.3846ee.com | 88850pp.com | www.55002055.com | www.2632o.com | 4018mm.com | www.8473o.com | 2096d.com | www.tushan38.com | www.81520f.com | 9479d4.com | www.67msxfpt3.com | www.135368.com | 4052b.com | www.yh08112.com | 116060.com | www.r9478.com | www.99677i.com | www.00396.com | www.90305c.com | 07833.com | www.28000b.com | 55818d.com | www.2077w.com | www.955474.com | 05071111.com | www.36456.com | 6630081.com | www.998855o.com | p979.com | www.h7788z.com | www.2kc.com | 67877r.com | www.4520022.com | 11005u.com | www.55545r.com | k1.z6528.com | www.239988.com | www.477070.com | www.jtx888.com | www.5086o.com | pc5162.cn | www.587819.com | ag0101g.com |